Kế toán

Kế toán

Thông tư 53/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  53 / 2016 / TT - BTC  Hà Nội, ngày...
Công văn 414/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 năm 2015
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  414 / TB - KBNN  ...
Quyết định 213/QD-KTNN Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 213 ...
Quyết định 228/QĐ-KTNN Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IB
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 228 /...
Quyết định 216/QĐ-KTNN Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 216 / QĐ ...
Quyết định 218/QĐ-KTNN Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 218 / QĐ ...
Công văn 1352/BKHCN-KHTH Cung cấp số liệu triển khai công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2015
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1352 / BKHCN - KHTH  V/v...
Công văn 5500/NHNN-TTGSNH Thoái vốn của Doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  5500 / NHNN - TTGSNH ...
Quyết định 1173/QĐ-KTNN Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1173 / QĐ - KTNN  Hà Nội, n...
Công văn 2819/BXD-KTXD Hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng
BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số :  2819 / BXD - KTXD  V/v: Hướng dẫn q...