Open navigation

Công văn 3625/BNV-TCBC ngày 12/07/2023 Hướng dẫn chuyên môn về khung năng lực vị trí việc làm kế toán trưởng phụ trách kế toán

BỘ NỘI VỤ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3625/BNV-TCBC

V/v hướng dẫn chuyên môn về khung năng lực vị trí việc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023

 Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

Trả lời Văn bản số 1004/SNV-TCCCVC ngày 04/7/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn chuyên môn về khung năng lực vị trí việc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP[1] và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP[2] thì Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm xây dựng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý gửi Bộ Nội vụ để Bộ Nội vụ ban hành. Do vậy, việc quy định về tiêu chuẩn lý luận chính trị, kiến thức bổ trợ, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn đối với vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đề xuất. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Tài chính để rà soát, hiệu chỉnh quy định về yêu cầu trình độ, năng lực đối với vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BNV[3] cho phù hợp với Luật Kế toán năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang căn cứ quy định của Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để thực hiện cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyên môn về khung năng lực vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để t/hiện);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để t/hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Trọng Thừa (để b/c);
 - Lưu VT, TCBC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ
 Vũ Hải Nam


[1] Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

[2] Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

[3] Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.