BHXH - Văn bản đã hết hiệu lực

BHXH - Văn bản đã hết hiệu lực

Nghị định 01/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH VN
 Hết hiệu lực: 20/09/2020  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  01 / 2016...
Quyết định 1559/QĐ-BHXH Sửa đổi Quy định về giao dịch điện tử kèm theo Quyết định 52
 Hết hiệu lực: 01/07/2017      BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...
Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
 Không còn phù hợp      BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...
Quyết định 03/2015/QĐ-UBND Quy trình thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 Hết hiệu lực: 23/11/2015  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc -----...
Công văn 5435/BHXH-CSXH Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016
 Hết hiệu lực: 01/06/2016  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thông tư 12/VBHN-BYT Hợp nhất Thông tư về quản lý thuốc kháng HIV được mua và hỗ trợ cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có BHYT
 Hết hiệu lực: 20/01/2020  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/VBHN-BYT H...
Công văn 1908/BHXH-DVT Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền theo Thông tư 05/2015/TT-BYT
 Hết hiệu lực: 25/08/2017  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Quyết định 324/QĐ-BHXH Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ...
Thông tư 10/2016/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp
 Hết hiệu lực: 01/06/2019  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  10 / 2016 / ...
Công văn 3789/BHXH-CSXH Mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội
 Hết hiệu lực: 21/11/2016  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...