Open navigation

Công văn 2326/BHXH-BT ngày 27/06/2019 Cung cấp chi tiết tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN

 Hết hiệu lực: 01/05/2020 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2326/BHXH-BT

V/v cung cấp chi tiết tình hình đóng
 BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30/5/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 618/QĐ-BHXH về việc ban hành Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) gửi trực tiếp đến chủ sử dụng lao động, thay thế Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C12-TS) kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung Tiết a Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 33 Quyết định số 595/QĐ-BHXH về in Chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C11-TS ban hành kèm theo Công văn này) như sau:

1. Hằng tháng, gửi Phòng/Tổ Kế hoạch - Tài chính làm căn cứ ghi thu, ghi chi số tiền đóng BHYT theo phân cấp.

2. In gửi theo yêu cầu của đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan quản lý trong và ngoài ngành làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính.

3. Gửi trực tiếp đến email của các đơn vị sử dụng lao động.

4. Niêm yết trên trên cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để các đơn vị sử dụng lao động tra cứu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc các địa phương phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
 - Lưu: VT, BT (03b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THU
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Duy Hùng

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.