Thu BHXH - BHYT

Thu BHXH - BHYT

Công văn 212/BHXH-QLT Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Công văn 489/BHXH-BT Hướng dẫn nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 489/BHXH-BT V/v hướng dẫn một s...
Công văn 703/BHXH-QLT Hướng dẫn quản lý thu BHXH, BHYT đối tượng không chuyên trách xã, phường, thị trấn
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 869/BHXH-QLT Hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội tự nguyện
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1497/BHXH-TCKT Hạch, quyết toán số thu BHYT đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ đóng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1497 / BHXH - TCKT  V/v ...
Công văn 5035/BHXH-BT Thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:  5035 / BHXH - BT  V/v ...
Công văn 161/BHXH-THU Thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...
Công văn 5355/BHXH-BT Đóng bảo hiểm y tế đối với lao động hợp đồng làm việc tại Công an tỉnh
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:  5355 / BHXH - BT  V/v ...
Công văn 5471/BHXH-BT Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:  5471 / BHXH - BT  V/v ...
Công văn 268/BHXH-KHTC Mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietinbank
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...