Open navigation

Công văn 02/BHXH-TST ngày 02/01/2024 Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/BHXH-TST

V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-NHNN ngày 02/01/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 02/01/2024.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 01/01/2024 cho 6 tháng đầu năm 2024, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là: 23.848 đồng/USD (Hai mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi tám đồng).

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên trang web;
- Lưu: VT, TST (MP).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.