Open navigation

Công văn 4208/BHXH-TST ngày 13/12/2023 Tăng cường đôn đốc thu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4208/BHXH-TST

V/v tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) đã bám sát các chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiều giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó đã bám sát đơn vị sử dụng lao động, đôn đốc đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN, gửi thông báo kết quả đóng tới người sử dụng lao động, triển khai thanh tra chuyên ngành (TTCN), kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên.

Với tinh thần quyết tâm hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, mà mục tiêu cụ thể là phải giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam triển khai hiệu quả một số nội dung sau:

I. Đối với BHXH tỉnh

1. Bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh tình hình thực hiện đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành và xử lý đơn vị vi phạm việc đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

2. Triển khai linh hoạt làm việc với các đơn vị chậm đóng BHXH như gửi thông báo đôn đốc, trực tiếp làm việc tập trung hoặc tổ chức theo hội nghị khách hàng, tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra...; công khai thông tin dự kiến kiểm tra, thanh tra, chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra đối với các đơn vị chậm đóng.

3. Phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí, biểu dương đơn vị chấp hành tốt nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Đề xuất các cấp có thẩm quyền không khen thưởng, vinh danh đối với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

5. Phân công lãnh đạo, trưng tập công chức, viên chức đôn đốc, theo dõi các đơn vị sử dụng lao động trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN. Từ ngày 15/12/2023, trước 18h30 hàng ngày đánh giá kết quả việc thực hiện và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam (theo mẫu đính kèm).

II. Đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của BHXH các tỉnh, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng báo cáo Tổng Giám đốc biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình đối với những địa phương không thực hiện tốt về giảm số tiền chậm đóng BHXH.

2. Vụ Thanh tra - Kiểm tra:

Tiếp tục đôn đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo tại Công văn số 2279/BHXH-TTKT ngày 26/7/2023 của BHXH Việt Nam về tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất và xử lý vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHTN, BHYT, tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc; gắn việc đôn đốc thu hồi, thanh tra đột xuất với kết quả giảm nợ của BHXH tỉnh trong công tác bình xét, xếp loại thi đua cuối năm trong lĩnh vực TTKT.

3. Trung tâm Truyền thông

- Phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đăng tải thông tin chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành về giải pháp giảm số tiền chậm đóng tại các doanh nghiệp. Công khai danh tính các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, cố tình vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hướng dẫn BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí công khai danh tính các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

- Theo dõi, tổng hợp phản ánh của các địa phương, đơn vị báo cáo BHXH Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Đơn vị: TTKT, TTTT;
 - Lưu: VT, TST

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Đình Liệu BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ…..
 -------

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐÔN ĐỐC, THU HỒI
 SỐ TIỀN CHẬM ĐÓNG BHXH, BHTN, BHYT

Ngày báo cáo: ………/12/2023

Tổng số đơn vị chậm đóng phải tính lãi (tính đến hết tháng 11/2023)

Các giải pháp đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng đã triển khai từ ngày 01/12/2023 đến ngày báo cáo (theo Thông báo Kết luận số 4089/TB-BHXH)

Tổng số chậm đóng phải tính lãi (tính đến ngày báo cáo)

Tổng số chậm đóng phải tính lãi

Trong đó chậm đóng từ 3 tháng trở lên

Tổng số chậm đóng phải tính lãi

Trong đó chậm đóng từ 3 tháng trở lên (từ 10 lao động trở lên)

Số đơn vị

Số tiền chậm đóng

Số đơn vị

Số tiền chậm đóng

Số đơn vị đã gửi công văn đôn đốc

Số đơn vị đã gửi thư mời làm việc

Số đơn vị đã làm việc trực tiếp (do cơ quan BHXH hoặc do Tổ công tác liên ngành thực hiện)

Số đơn vị

Số tiền chậm đóng

Số đơn vị

Số tiền chậm đóng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Việc gửi thông báo kết quả đóng C12 không được tính là đã gửi công văn đôn đốc/thư mời làm việc

- Thời điểm báo cáo (hàng ngày) tính từ ngày 11/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

- Số liệu báo cáo ngày 11/12/2023 gửi trước 08h30' ngày 12/12/2023. Số liệu báo cáo hàng ngày từ ngày 12/12/2023 trở đi đến ngày 31/12/2023 gửi trước 18h30’.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.