Open navigation

Công văn 619/TTg-KGVX Cấp giấy phép LĐ cho người nước ngoài giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  619 / TTg - KGVX 

V/v triển khai thực hiện Nghị định số  11 / 2016 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Căn cứ Nghị định số  124 / 2014 / NĐ - CP  ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số  73 / 2012 / NĐ - CP  ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định số  11 / 2016 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; xét ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số  1077 / LĐTBXH - VL  ngày 04 tháng 4 năm 2016 và của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số  1468 / BGDĐT - HTQT  ngày 05 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ:


Đồng ý trường hợp cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (trung tâm ngoại ngữ), cơ sở giáo dục mầm non./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  • Bộ Ngoại giao;

  • Bộ Công an;

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, QHQT;

  • Lưu: VT, KGVX(3). ĐND.

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG


Vũ Đức Đam

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.