Open navigation

Công văn 7216/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2020 Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

 Hết hiệu lực: 12/01/2021 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7216/TCHQ-GSQL

V/v nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3855/HQQN-GSQL ngày 20/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; công văn số 16/CV-LA ngày 09/11/2020 của Công ty TNHH MTV TM Linh Anh về vướng mắc liên quan đến chính sách nhập khẩu các mặt hàng: vỏ quế khô, hoa hồi khô, rễ hương bài khô, với mục đích nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất hương xuất khẩu, không dùng cho chế biến dược liệu và làm thuốc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất tại điểm 2 công văn số 3855/HQQN-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ thông tin khai báo của doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn có liên quan để giải quyết thủ tục hải quan cho các mặt hàng: vỏ quế khô, hoa hồi khô, rễ hương bài khô của Công ty TNHH MTV TM Linh Anh theo quy định. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan. Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện doanh nghiệp sử dụng hàng hóa nhập khẩu không đúng mục đích thì thực hiện việc kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Công ty TNHH MTV Thương mại Linh Anh (thay trả lời);(đ/c: 15, ngõ 135, đường Yết Kiêu, P. Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
 Âu Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.