Open navigation

Quyết định 3024/QĐ-UBND ngày 23/08/2022 Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3024/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Quy chế phối hợp gia Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị; văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ thông báo nội dung định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 08/3/2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố tại Tờ trình số 2869/TTr-TTTP-PCTN ngày 28/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
 - Thanh tra Chính phủ; Đ
ể báo cáo
- TT Thành ủy, TT HĐND TPĐể báo cáo
 - Chủ tịch UBND Thành phố; Đ
ể báo cáo
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban Nội Chính Thành ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
- VP UBND TP: CVP, PCVP C.N.Trang, các phòng: NC, TH;
 - Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Trọng Đông

 

KẾ HOẠCH

XÁC MINH TÀI SẢN THU NHẬP NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định s 3024/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND Thành phố)

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quy chế phối hợp giữa Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị; Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 08/3/2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; Văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ thông báo nội dung định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra, làm rõ tính chính xác, trung thực các nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) của người có nghĩa vụ kê khai TSTN được xác minh; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai. Qua đó đánh giá thực trạng việc chp hành các quy định của pháp luật về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; xác định tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát TSTN.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác kê khai, công khai, kiểm soát TSTN. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, không tham nhũng; coi việc kê khai TSTN không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của bản thân.

2. Yêu cầu

- Việc xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo thủ tục, trình tự quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quy chế phối hợp giữa Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị.

- Việc xác minh tài sản, thu nhập phải được tiến hành kịp thời, công khai, khách quan, trung thực; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các vi phạm (nếu có) đảm bảo đúng quy định.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung xác minh

- Xác minh tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong bản kê khai TSTN của người được xác minh TSTN.

- Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của TSTN tăng thêm.

- Xác minh thực tế tài sản, thu nhập của người được xác minh.

- Khi cần thiết kiểm tra, xác minh các nội dung khác có liên quan đến việc kê khai TSTN.

2. Đối tượng được xác minh

2.1 Các cơ quan đơn vị được xác minh năm 2022

Đơn vị được xác minh TSTN là các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố. Căn cứ văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ thông báo nội dung định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, tình hình thực tế tại đơn vị, năm 2022, UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố tiến hành xác minh tại 12 đơn vị/131 đơn vị, cụ thể như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Thông tin và truyền thông, quận Hoàng Mai, quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì, BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông Thành phố, BQL khu Công nghiệp và chế xuất HN, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Trường cao đng cộng đnHà Nội, Tng công ty đầu tư phát triển Nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội.

2.2 Các cá nhân được xác minh

Cá nhân được xác minh TSTN là người thuộc diện kê khai TSTN hàng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Thành phố. Tỷ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị theo quy định tối thiểu là 10% tổng số cán bộ thuộc diện kê khai TSTN hàng năm của đơn vị đó thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Thành phố.

Bản kê khai TSTN của người được xác minh TSTN là bản kê khai năm 2021 (kê khai hàng năm).

3. Tiêu chí, hình thức lựa chọn người được xác minh

3.1 Tiêu chí lựa chọn

Thực hiện theo Điều 16 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể thì người được lựa chọn xác minh TSTN đáp ứng các tiêu chí sau:

- Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai TSTN hàng năm;

- Người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về TSTN trong thời gian 04 năm liền kề trước đó;

- Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc một trong các trường hợp:

+ Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

+ Người đang điều trị bệnh him nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

+ Người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

3.2 Hình thức lựa chọn

- Người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm.

- Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, Thanh tra Thành phố mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cùng dự và chứng kiến.

- Việc lựa chọn người được xác minh được lập thành biên bản.

4. Trình tự thực hiện xác minh

- Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định xác minh theo quy định tại Điều 45 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Tổ chức và hoạt động của Tổ xác minh thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Tổ xác minh TSTN tiến hành xác minh TSTN đối với những người được lựa chọn xác minh.

- Kết thúc xác minh tại mi đơn vị, Tổ trưởng tổ xác minh TSTN báo cáo kết quả và dự thảo kết luận xác minh trình người ra Quyết định xác minh ban hành Kết luận xác minh TSTN theo quy định tại Điều 48, Điều 49 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Công khai Kết luận xác minh TSTN theo quy định tại Điều 50 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

5. Thời gian thực hiện xác minh:

- Thời gian triển khai bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên cá nhân được xác minh tại các cơ quan, đơn vị được chọn xác minh: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Chánh Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch xác minh TSTN năm 2022.

- Thời gian thực hiện xác minh: Quý III, IV năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thanh tra Thành phố:

- Ban hành Kế hoạch xác minh TSTN năm 2022 đối với các đối tượng thuộc diện kiểm soát TSTN theo thẩm quyền; Quyết định thành lập Tổ xác minh TSTN và triển khai thực hiện đúng đối tượng, tiến độ, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND Thành phố và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Tổ chức hội nghị lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh TSTN bằng hình thức bốc thăm (mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cùng dự và chứng kiến).

2. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh TSTN:

- Cung cấp thông tin về TSTN của người có nghĩa vụ kê khai do đơn vị quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Phối hợp với Tổ xác minh TSTN trong quá trình tiến hành xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai được xác minh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

3. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung có liên quan tại Kế hoạch này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Thanh tra Thành phố báo cáo UBND Thành phố để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.