Chế độ, chính sách, thủ tục BHYT

Chế độ, chính sách, thủ tục BHYT

Công văn 10426/BYT-KCB Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến trong KCB và ĐK KCB BHYT ban đầu
  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10426/BYT-KCB V/v áp...
Công văn 5349/BHXH-ST Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2016
    BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
Công văn 749/BHXH Thông báo phát hành thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới
    BỘ QUỐC PHÒNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
Công văn 1170/BHXH-QLT Hướng dẫn quy trình rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạn...
Công văn 1538/BHXH-CSYT Tăng cường công tác giám định BHYT khi thực hiện KCB thông tuyến và Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1607/BHXH-BT Chấn chỉnh công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S...
Công văn 1637/BHXH-CSYT Triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do...
Công văn 2619/BYT-KH-TC Thanh toán khí thở Oxy cho người bệnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2619 / BYT - KH...
Công văn 10/UBDT-CSDT Vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế
ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  10 / UBDT - CSDT V/v vướng mắc trong t...
Công văn 5388/BHXH-CSYT Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------    Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 BẢO HIỂM XÃ HỘI ...