Open navigation

Công văn 2076/BHXH-CNTT ngày 25/06/2020 Tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2076/BHXH-CNTT

V/v tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (Cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT) tại địa chỉ: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bổ sung hàm gửi hồ sơ GuiHoSoChungTu để phần mềm của các cơ sở KBCB kết nối với Cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT thông qua dịch vụ web. BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Chế độ BHXH và phòng Giám định thực hiện:

- Hướng dẫn các cơ sở KBCB tạo lập tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai trên Cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT (chi tiết theo hướng dẫn tại Phục lục 01 gửi kèm).

- Thông báo để cơ sở KBCB chủ động trong việc điều chỉnh phần mềm quản lý (chi tiết theo hướng dẫn tại Phục lục 02 gửi kèm) gửi dữ liệu giấy ra viện, giấy chứng sinh, tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lên Cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị BHXH các tỉnh báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TT, CSYT, CSXH, GĐB, GĐN;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Phạm Lương Sơn

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.