Open navigation

Công văn 7464/BYT-BH ngày 26/12/2022 Thực hiện quy trình giám định bảo hiểm y tế theo Quyết định 3618_QĐ-BHXH

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7464/BYT-BH

V/v thực hiện quy trình giám định BHYT theo Quyết định 3618/QĐ-BHXH của BHXH VN

Hà Nội, 26 tháng 12 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Bộ Y tế nhận được Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế (Sau đây viết tắt là Quyết định số 3618/QĐ-BHXH). Quyết định số 3618/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Do đây là một văn bản rất quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, do đó, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Khẩn trương triển khai nghiên cứu kỹ, đầy đủ các nội dung quy định trong Quyết định số 3618/QĐ-BHXH (gửi kèm theo Công văn này) để tổ chức thực hiện.

2. Trong quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện nếu phát hiện các quy định, hướng dẫn trong Quyết định số 3618/QĐ-BYT không đúng hoặc không phù hợp với quy định hoặc hướng dẫn của Luật, Nghị định và các văn bản của Bộ Y tế hoặc nội dung có chứa yếu tố quy phạm pháp luật thì tổng hợp, phản ánh kịp thời về Bộ Y tế. Khi có khó khăn, vướng mắc, bất cập thì có văn bản gửi cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (Nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) để được phối hợp giải quyết kịp thời, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập.

3. Tổng hợp các nội dung tại Mục 2 nêu trên theo mẫu Phụ lục gửi kèm theo Công văn này, báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Bảo hiểm y tế) trước ngày 15 tháng 01 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - TT. Trần Văn Th
uấn (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ BHYT (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để biết);
 - Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đặng Hồng NamPHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT QUYẾT ĐỊNH SỐ 3618/QĐ-BHXH NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Kèm theo Công văn số 7464/BYT-BH ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế)

1. Những nội dung quy định mớtrong Quyết định số 3618/QĐ-BHXH chưa có quy định trong các văn bản do Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế ban hành (Ghi cụ thể Điều, khoản, nội dung)

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Những nội dung trong Quyết định số 3618/QĐ-BHXH có chứa yếu tố quy phạm pháp luật (Ghi cụ thể Điều, khoản, nội dung)

TT

Nội dung quy định tại Quyết định 3618/QĐ-BHXH
(Ghi tên Điều, khoản và nội dung cụ thể)

Nội dung quy định tại các văn bản do Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế
(Ghi tên Điều, khoản, số hiệu văn bản, ngày, tháng năm ban hành và nội dung cụ thể)

1

 

 

2

 

 

 

 

3. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong Quyết định số 3618/QĐ-BHXH (Ghi cụ thể Điều, khoản, nội dung)

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.