Open navigation

Công văn 1986/BHXH-CSYT ngày 22/06/2020 Phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1986/BHXH-CSYT

V/v phối hợp với cơ sở KCB BHYT triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Ngày 28/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định Hồ sơ bệnh án điện tử (HSBAĐT), có hiệu lực từ ngày 01/3/2019. Đến thời điểm hiện tại đã có nhiều cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) triển khai thực hiện. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn có triển khai HSBAĐT để thực hiện việc giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định hiện hành. Lưu ý một số nội dung chính như sau:

1. Cơ sở KCB triển khai HSBAĐT phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT và được Bộ Y tế công bố danh sách cơ sở KCB thực hiện lưu trữ HSBAĐT thay cho lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy; lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin (http://ehealth.gov.vn) theo quy định tại khoản 1 Điều 16 và khoản 3 Điều 18 Thông tư số 46/2018/TT-BYT. Trong đó:

- HSBAĐT phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy và phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào HSBAĐT theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 46/2018/TT-BYT.

- Chữ ký điện tử và chữ ký số sử dụng trong HSBAĐT thực hiện theo Quy chế sử dụng chữ ký điện tử và chữ ký số của cơ sở KCB do Thủ trưởng cơ sở KCB ban hành trước khi triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 46/2018/TT-BYT.

- Phần mềm HSBAĐT phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 và Điều 8 Thông tư số 46/2018/TT-BYT, như: đạt mức nâng cao theo quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở KCB; có khả năng kết xuất bản điện tử theo tập tin định dạng XML các thông tin quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 46/2018/TT-BYT; có đầy đủ các chức năng về quản lý cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quản lý thông tin hành chính, quản lý hồ sơ bệnh án và các chức năng chi tiết quy định tại Bảng VIII “Bệnh án điện tử” Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở KCB theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 46/2018/TT- BYT;…

2. BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở KCB ký phụ lục bổ sung hợp đồng KCB BHYT về việc thực hiện giám định HSBAĐT, đảm bảo việc khai thác, sử dụng HSBAĐT phục vụ cho công tác giám định, thanh quyết toán tại đơn vị được thuận lợi và theo đúng quy định hiện hành.

Trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện chuẩn dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT, BHXH các tỉnh bám sát Quy trình giám định BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, BHXH các tỉnh kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Trưởng Ban (để b/c);
- Các đơn vị: DVT, GĐB, GĐN, TTKT, KTNB, TCKT;
 - Lưu VT, CSYT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN
 Nguyễn Tất Thao

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.