Open navigation

Công văn 10226/BYT-KCB Quản lý công tác khám sức khỏe


BỘ Y TẾ

-------

Số: 10226 / BYT - KCB

V/v quản lý công tác KSK theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015


Kính gửi:      Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;

Y tế các Bộ, ngành.

(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)


Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14 / 2013 / TT - BYT về hướng dẫn khám sức khỏe (Thông tư số 14 / 2013 / TT - BYT ), ngày 21 tháng 8 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch số 24 / 2015 / TTLT - BYT - BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô (sau đây gọi tắt là khám sức khỏe cho người lái xe) và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe (Thông tư liên tịch số 24 / 2015 / TTLT - BYT - BGTVT ). Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Đơn vị trên toàn quốc tăng cường quản lý công tác khám, cấp Giấy khám sức khỏe cho các đối tượng có nhu cầu đến khám sức khỏe.


Để công tác khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe cho người lái xe (sau đây gọi chung là khám sức khỏe) trên toàn quốc được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của người đến khám sức khỏe và người lao động, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Giám định y khoa, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh (KBCB) nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau đây:


 1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động khám sức khỏe (KSK) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) thuộc thẩm quyền quản lý. Chỉ cho phép những cơ sở KBCB đã đáp ứng đầy đủ điều kiện được quy định tại Thông tư số 14 / 2013 / TT - BYT mới được tổ chức hoạt động KSK; đáp ứng đầy đủ điều kiện được quy định tại Thông tư liên tịch số 24 / 2015 / TTLT - BYT - BGTVT mới được KSK lái xe, và chỉ được KSK theo đúng nội dung đã công bố.


 2. Khi kiểm tra, thanh tra hoạt động KSK của các cơ sở KBCB theo quy định, nếu phát hiện có sai phạm phải kiên quyết xử lý đình chỉ hoặc kiến nghị đình chỉ hoạt động KSK hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở KSK không đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 14 / 2013 / TT - BYT hoặc Thông tư liên tịch số 24 / 2015 / TTLT - BYT - BGTVT .


  Cục Quản ký Khám, chữa bệnh và Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra công tác KSK tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; các Sở Y tế tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra công tác KSK tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; Y tế các Bộ, ngành tăng cường công tác thanh tra công tác KSK tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

 3. Trước khi thực hiện KSK, các bác sỹ phải đối chiếu ảnh dán trên Giấy KSK và người đến KSK, nếu trùng khớp mới tiến hành khám lâm sàng, cận lâm sàng đầy đủ theo đúng những nội dung đã được quy định tại Thông tư số 14 / 2013 / TT - BYT hoặc Thông tư liên tịch số 24 / 2015 / TTLT - BYT - BGTVT và ký tên vào Giấy khám sức khỏe, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả KSK của mình.


 4. Quản lý chặt chẽ việc đóng dấu và cấp Giấy KSK do mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy khám sức khỏe này.


 5. Theo phản ánh của một số cơ sở KBCB phát hiện, có hiện tượng môi giới, bán Giấy KSK giả do người không phải là nhân viên của cơ sở KBCB thực hiện. Vì vậy Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở KBCB phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Công an trên địa bàn, các phóng viên báo đài để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng có hành vi mua, bán Giấy KSK.


Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Giám định y khoa, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khám sức khỏe và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác khám sức khỏe tại những cơ sở KBCB thuộc thẩm quyền quản lý./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b / cáo) ;

 • Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);

 • Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Xuyên

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.