Open navigation

Công văn 10426/BYT-KCB ngày 31/12/2015 Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến trong KCB và ĐK KCB BHYT ban đầu

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10426/BYT-KCB

V/v áp dụng các quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chuyển tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

 

 Kính gửi:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Để thng nhất việc thực hiện các quy định pháp luật về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh và đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ ngày 01/01/2016, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Thông tư s 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đ thực hiện Điều 81 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, làm cơ sở ban hành danh mục k thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. Tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Thông tư này gồm tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 và tuyến 4, làm cơ sở đ chuyn tuyến chuyên môn kỹ thuật nói chung giữa tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có hoặc không có khám bệnh, chữa bệnh BHYT) theo quy định của Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối với khám bệnh, chữa bệnh BHYT, việc phân tuyến cơ sở khám bệnh, cha bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện thống nhất theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Thông tư này quy định cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương, áp dụng đối với khám bệnh, chữa bệnh BHYT (khác với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Thông tư s 43/2013/TT-BYT). Một số trường hợp cụ thể mang tính đặc thù trong khám bệnh, cha bệnh BHYT khác với quy định của Thông tư số 14/2014/TT-BYT thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản nêu trên và ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn này để thống nhất thực hiện và chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc quyền quản lý, bảo đảm quyền và lợi ích của người bệnh BHYT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - 
Bộ trưng (để báo cáo);
 - 
Bảo hiểm xã hội VN (để p/hợp chỉ đạo);
 - 
Các Thứ trưng (để p/hợp chỉ đạo);
 - 
VPB, TTrB, các Vụ, Cục, Tổng cục BYT;
 - 
Lưu: VT, KCB.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.