Open navigation

Công văn 10426/BYT-KCB Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến trong KCB và ĐK KCB BHYT ban đầu


 

BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10426/BYT-KCB

V/v áp dụng các quy định phân tuyến chuyê môn kỹ thuật và chuyển tuyến trong khám bệ

chữa bệnh

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

n nh,

Kính gửi:  - Các bệnh viện, viện  giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Y tế các Bộ, ngành;

- Bảo hiểm  hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 
Để thống nhất việc thực hiện các quy định pháp luật về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh  đăng  khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ ngày 01/01/2016, Bộ Y tế  ý kiến như sau:

1. Thông  số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống  sở khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện Điều 81 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, làm  sở ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. Tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Thông  này gồm tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3  tuyến 4, làm  sở để chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật nói chung giữa tất cả các  sở khám bệnh, chữa bệnh (có hoặc không  khám bệnh, chữa bệnh BHYT) theo quy định của Thông  số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các  sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối với khám bệnh, chữa bệnh BHYT, việc phân tuyến  sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu  chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện thống nhất theo Thông  số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đăng  khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu  chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT  hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Thông  này quy định  sở đăng  khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương, áp dụng đối với khám bệnh, chữa bệnh BHYT (khác với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Thông  số 43/2013/TT- BYT). Một số trường hợp cụ thể mang tính đặc thù trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT khác với quy định của Thông  số 14/2014/TT-BYT thì thực hiện theo quy định tại Điều 11  Điều 12 Thông  số 40/2015/TT-BYT.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản nêu trên  ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn này để thống nhất thực hiện  chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc quyền quản lý, bảo đảm quyền  lợi ích của người bệnh BHYT./.

 

 

 

 

 


 


Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bảo hiểm xã hội VN (để p / hợp chỉ đạo);

- Các Thứ trưởng (để p / hợp chỉ đạo);

- VPB, TTrB, các Vụ, Cục, Tổng cục BYT;

- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Xuyên

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.