Open navigation

Công văn 5349/BHXH-ST ngày 28/12/2015 Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2016

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5349/BHXH-ST

V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Để đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng là người tham gia BHYT do Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014 - 2015 và Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015, ngày 23/12/2015 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 5187/BC-BHXH báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cấp thẻ BHYT sử dụng trong năm 2016. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là BHXH tỉnh, thành phố); Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam thực hiện một số nội dung như sau:

1. BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

a) Báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phê duyệt danh sách gia hạn cho các nhóm đối tượng: người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; người thuộc hộ gia đình nghèo; người thuộc hộ gia đình cận nghèo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng và người thuộc hộ gia đình cận nghèo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT theo danh sách cấp thẻ BHYT đã được phê duyệt năm 2015.

b) Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hỗ trợ phần kinh phí mua thẻ BHYT còn lại của người thuộc hộ gia đình cận nghèo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015 - 2020.

2. BHXH các tỉnh, thành phố; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam có văn bản thông báo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT về việc gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng nêu tại Tiết a, Điểm 1 văn bản này tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến khi có văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, trừ đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo (bao gồm cả đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng, đã đóng đủ 30% phần kinh phí còn lại) và đối tượng tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác nhưng được hưởng quyền lợi như các đối tượng nêu trên thì thực hiện đổi thẻ BHYT mới có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam để được chỉ đạo, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (đ b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: YT, TC, LĐTB&XH, UBDTMN, TP;
 - UBND các 
tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: BT, CSYT, PC, VP, CNTT;
 - Lưu: VT, ST (02b
)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Minh Thảo

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.