Open navigation

Công văn 5373/LĐTBXH-VP ngày 30/12/2015 Chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
 VÀ XÃ HỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5373/LĐTBXH-VP

V/v chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị tốt các Điều kiện cho mọi người dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn nhân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tại địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung rà soát, nắm bắt cụ thể tình hình đời sống của các đối tượng chính sách (người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn), đặc biệt là những hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở để quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.

2. Tổ chức thực hiện tốt Công văn số 5244/LĐTBXH-BTXH ngày 21/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Đối với những địa phương được hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết và giáp hạt đầu năm 2016, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ gạo nhằm khắc phục ngay những sai sót ở cơ sở trong quá trình cấp phát, đảm bảo không có người dân nào bị đói, không có tết.

3. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình lương, thưởng Tết của người lao động tại các doanh nghiệp, thông tin về đời sống nhân dân tại địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo để có phương án hỗ trợ, xử lý kịp thời; đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là trẻ em trong dịp Tết.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành tại địa phương trong dịp Tết, báo cáo tình hình hỗ trợ của địa phương cho các đối tượng về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
 - Lưu: VT, TKTH.

BỘ TRƯỞNG
 Phạm Thị Hải Chuyền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.