Open navigation

Thông tư 01/2016/TT-BCT Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2016

 Hết hiệu lực: 01/01/2017 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 01/2016/TT-BCT

Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG 

 

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC  NGUYÊN LIỆU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2016

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

 

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông  quy định việc nhập khẩu thuốc  nguyên liệu năm 2016.

 

Điều 1. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2016

 

Lượng thuốc  nguyên liệu (Mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 là 48.620 tấn.

 

Điều 2. Nguyên tắc điều hành

 

1. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

 

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc  nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông  số 04/2014/TT-BTM ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế  các hoạt động đại  mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

 

Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng thuốc  nguyên liệu (Mã HS 2401)  xuất xứ từ các nước ASEAN. Việc nhập khẩu thuốc  nguyên liệu từ các nước ASEAN theo quy định tại Thông số 07/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc  nguyên liệu  xuất xứ từ các nước ASEAN.


2.  Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

 

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc  nguyên liệu được phân giao cho thương nhân  giấy phép sản xuất thuốc  điếu do Bộ Công Thương cấp   nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc  điếu một tỷ lệ nhất định thuốc  nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Công Thương xác nhận.

 

Điều 3. Hiệu lực thi hành

 

Thông  này  hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016./.

 

 


 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ,  quan ngang Bộ,  quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng Bí Thư;

- Văn phòng TW  Ban Kinh tế TW;

- Viện KSND tối cao;

- Toà án ND tối cao;

-  quan TW của các Đoàn thể;

- Bộ  pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Công Thương;

- Các Sở Công Thương;

- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, XNK.


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.