Open navigation

Công văn 12301/TCHQ-GSQL Thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 12301/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa

Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3222/HQHCM-GSQL ngày 16/11/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh vướng mắc của Hãng tàu/Đại hãng tàu khi thực hiện thủ tục điều chỉnh bản lược khai hàng hóa tại các cảng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

1. Về việc chỉnh sửa bản lược khai hàng hóa:

Tại khoản 4 Điều 10 Thông 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khai sửa đổi, bổ sung thông tin về hồ hải quan điện tử tàu biển nhập khẩu, theo đó, người khai hải quan yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì người khai hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo phương thức điện tử, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tàu nhập cảnh tiếp nhận thông tin khai sửa đổi, bổ sung lưu vào hệ thống cung cấp cho các đơn vị chức năng để triển khai công tác nghiệp vụ liên quan. Ngoài ra, theo quy định tại tiết b.2) điểm b khoản 4 Điều 10 Thông 42/2015/TT-BCT nêu trên, khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung bản khai hàng hóa nhập khẩu, vận đơn thứ cấp, hệ thống quản rủi ro của quan hải quan sẽ tự động cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung để áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát theo chế quản rủi ro phù hợp cho lô hàng khi làm thủ tục hải quan.

Như vậy, việc không cho phép điều chỉnh, bổ sung manifest, không cho sửa đổi vận đơn đối với hàng thuộc danh sách các container hoặc danh sách các doanh nghiệp trọng điểm việc Chi cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp văn bản đề nghị để đủ thông tin thông báo về Đội Kiểm soát Hải quan các Chi cục Hải quan liên quan biết để triển khai các biện pháp nghiệp vụ là chưa đúng với quy định tại Thông số 42/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về việc khai hồ sơ giấy đối với tàu biển XNC, quá cảnh:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông số 42/2015/TT-BTC, trường hợp bất khả kháng khi hệ thống khai điện tử gặp sự cố, việc khai và làm thủ tục hải quan được thực hiện bằng hồ giấy theo quy định tại Điều 15 Thông này. Khi hệ thống được phục hồi, người khai hải quan tạo lập gửi thông tin điện tử lên hệ thống. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định nêu trên, trường hợp vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết thực hiện./.

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cty TNHH Maersk Việt Nam (đ/c: Số 54- 56, Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM) (thay trả lời);

- Cty TNHH Wan Hai Việt Nam (đ/c: Số 27, Q.1, TP. Hồ Chí Minh) (thay trả lời);

- Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Công Bình

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.