Open navigation

Công văn 12321/TCHQ-TXNK Nhập khẩu ô tô để sử dụng cho hoạt động của Văn phòng quốc gia IRRI

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 12321/TCHQ-TXNK

V/v trả lời kiến nghị của IRRI

Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Văn phòng quốc gia của IRRI tại Việt Nam.

(Tòa nhà Viện di truyền nông nghiệp, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Nội)

 

Trả lời công văn không số ngày 14/12/2015 của Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI) về việc nhập khẩu ô để sử dụng cho hoạt động của Văn phòng quốc gia IRRI, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật kết, gia nhập thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11, thì Điều ước quốc tế Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam kết hoặc gia nhập thỏa thuận bằng văn bản được kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện tên gọi khác.

 

Căn cứ khoản 21 Điều 103 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

 

Căn cứ khoản 1 Điều 104 Thông số 38/2015/TT-BTC, thì hàng hóa nêu tại khoản 21 Điều 103 Thông tư này thuộc trường hợp phải đăng Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 106 Thông số 38/2015/TT-BTC.

 

Căn cứ khoản 1 Điều V Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI), đã được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 2128/QĐ-TTg ngày 26/11/2014, thì tài sản của Văn phòng Quốc gia (danh mục tài sản của Văn phòng Quốc gia IRRI được đính kèm trong Phụ lục I) các tài sản hoặc dưới sự giám sát hoặc quản bởi Văn phòng Quốc gia các sở do Văn phòng Quốc gia sử dụng sẽ không được xâm phạm. Danh mục tài sản nói trên thể được IRRI cập nhật theo thời gian sẽ cung cấp cho Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn một bản sao để biết thông tin và hướng dẫn trong việc thực hiện Thỏa thuận này.

 

Căn cứ khoản 4 Điều V Thỏa thuận, thì tuân thủ theo các điều kiện Chính phủ Việt Nam quy định về bảo vệ nguồn thu nhập, miễn tất cả các nghĩa vụ thuế đối với hàng hóa được IRRI nhập khẩu hoặc xuất khẩu để sử dụng chính thức.


Căn cứ các quy định trên, hàng hóa nhập khẩu để sử dụng chính thức cho Văn phòng Quốc gia IRRI thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu thuộc trường hợp phải đăng Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

 

Việc đăng Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, hồ sơ, thủ tục miễn thuế, báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 104, Điều 105, Điều 106 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng Quốc gia của IRRI tại Việt Nam được biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái (b/c);

- Lưu: VT; TXNK (4b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 

 

 

 

Lỗ Thị Nhụ

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.