Open navigation

Công văn 10856/VPCP-KTTH ngày 28/12/2015 Nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10856/VPCP-KTTH

V/v nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

 

 Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
 - B
 Tư pháp,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 - Văn phòng Trung ương.

 Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn s 17517/BTC-TCT ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc nộp lợi nhuận còn lại theo Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo trong đó làm rõ khái niệm, phạm vi vốn Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp; báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
 - Phó TTg Vũ Văn N
inh;
 - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, 
V.III, PL, TGĐ Cng TTĐT;
 - Lưu: Văn thư, KTTH (3b
)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIM
 PHÓ 
CHỦ NHIM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.