Open navigation

Công văn 10983/VPCP-KTN ngày 31/12/2015 Đề án “Huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không”

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10983/VPCP-KTN

V/v Đề án “Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không”

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 15907/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2015) về Đề án "Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tng hàng không”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất thí điểm nhượng quyn khai thác kinh doanh một số lĩnh vực tại Cảng hàng không Phú Quốc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

2. Trên cơ sở Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Bộ Giao thông vận tải phân tích sự cần thiết việc phê duyệt Đề án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, TKBT, TH;
 - Lưu: VT, KTN (3). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.