Open navigation

Công văn 11024/VPCP-PL ngày 31/12/2015 Xây dựng, ban hành nghị định sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11024/VPCP-PL

V/v xây dựng, ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 342/BC-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2015 về việc xây dựng, ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về x phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ xây dựng và trình Chính phủ ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 1473/QĐ-TTg, không đề xuất chia tách, tăng số lượng các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành;

2. Văn phòng Chính phủ trong quá trình tổng hợp, đề xuất xây dựng Chương trình công tác hàng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như trong quá trình thẩm tra trước khi trình Chính phủ thông qua các nghị định này cần lưu ý ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, theo đó không chia tách, tăng số lượng các nghị định về xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, NC, QHQT, ĐMDN, TCCV;
 - Lưu: VT, PL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Kiều Đình Thụ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.