Open navigation

Công văn 11025/VPCP-KGVX ngày 31/12/2015 Nhân viên y tế trường học, tài chính kế toán trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11025/VPCP-KGVX

V/v nhân viên y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 274/BC-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2015, các ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 4112/BNV-TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2015, Bộ Tài chính tại văn bản số 13089/BTC-HCSN ngày 21 tháng 9 năm 2015, Bộ Y tế tại văn bản số 8704/BYT-TCCB ngày 12 tháng 11 năm 2015, về tình hình rà soát các quy định về việc tổ chức y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, ph thông công lập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phù hợp với chủ trương tinh giản, tiết kiệm biên chế theo hướng không nhất thiết quy định giống nhau giữa các trường về biên chế nhân viên y tế, kế toán, thủ quỹ, văn thư, thiết bị, thư viện; phát huy tối đa lực lượng của Trạm y tế cấp xã phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe; bố trí nhân sự kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các nhân viên tại các trường học.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát việc bố trí nhân viên y tế trường học, kế toán, thủ quỹ, văn thư, thiết bị, thư viện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập để sử dụng biên chế hiện có một cách hiệu quả, bảo đảm không tăng biên chế; đồng thời thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
 - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TT
ĐT, TTK HĐQGGD; Các Vụ: TCCV, KTTH, V.III;
 - Lưu: VT, KGVX (3), Sơn.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Văn Nên

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.