Open navigation

Công văn 11025/VPCP-KGVX Nhân viên y tế trường học, tài chính kế toán trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 11025/VPCP-KGVX

V/v nhân viên y tế trường học, tài chính kế toán trong các sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục Đào tạo

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo tại văn bản số 274/BC-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2015, các ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 4112/BNV-TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2015, Bộ Tài chính tại văn bản số 13089/BTC-HCSN ngày 21 tháng 9 năm 2015, Bộ Y tế tại văn bản số 8704/BYT-TCCB ngày 12 tháng 11 năm 2015, về tình hình soát các quy định về việc tổ chức y tế trường học, tài chính kế toán trong các sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ý kiến chỉ đạo như sau:

 

1. Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định vị trí việc làm định mức số người làm việc trong các sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phù hợp với chủ trương tinh giản, tiết kiệm biên chế theo hướng không nhất thiết quy định giống nhau giữa các trường về biên chế nhân viên y tế, kế toán, thủ quỹ, văn thư, thiết bị, thư viện; phát huy tối đa lực lượng của Trạm y tế cấp phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe; bố trí nhân sự kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các nhân viên tại các trường học.

 

2. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương soát việc bố trí nhân viên y tế trường học, kế toán, thủ quỹ, văn thư, thiết bị, thư viện trong các sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập để sử dụng biên chế hiện một cách hiệu quả, bảo đảm không tăng biên chế; đồng thời thực hiện việc tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ viên chức theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý quan biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 


Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính;

- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐQGGD; Các Vụ: TCCV, KTTH, V.III;

- Lưu: VT, KGVX (3), Sơn.


 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

Nguyễn Văn Nên

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.