Open navigation

Công văn 11046/VPCP-KGVX ngày 31/12/2015 Hoàn thiện Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11046/VPCP-KGVX 

V/v hoàn thiện Nghị quyết về chủ trương đầu tư CTMT giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10794/BC-BKHĐT ngày 08 tháng 12 năm 2015) về tổng hợp kết quả rà soát, phân công trách nhiệm quản lý và đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Chính ph phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng: bổ sung nội dung về cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện; tổ chức triển khai thực hiện chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 01 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
Các Phó Th tướng (để b/c);
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIM
 PHÓ CHỦ 
NHIỆM
 Nguyễn Khắc Định

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.