Open navigation

Công văn 1887/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC QUẢN ĐẤT ĐAI

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1887/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

V/v trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo phản ánh của các phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương còn tồn tại tình trạng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đã nhưng chưa được trao cho người sử dụng đất. Để đảm bảo quyền của người sử dụng đất hợp pháp đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng này, Tổng cục Quản đất đai đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra, soát cụ thể tình hình Giấy chứng nhận đã nhưng chưa trao cho người sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh; phân loại theo từng nguyên nhân để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị với quan cấp trên nhằm thực hiện việc trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

 

- Trường hợp Giấy chứng nhận đã đủ điều kiện trao thì phải thực hiện trao ngay cho người sử dụng đất;

 

- Trường hợp còn vướng mắc về nghĩa vụ tài chính thì thông báo để người sử dụng đất biết, thực hiện trao ngay Giấy chứng nhận khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất (không được gắn việc trao giấy chứng nhận với việc phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác của công dân, hộ gia đình).

 

Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường khẩn trương chỉ đạo thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Trần Hồng (để báo cáo);

- TCT Thanh Khuyến (để báo cáo);

- Website Tổng cục Quản đất đai;

- Lưu VT (VPTH), CĐKĐĐ (ĐKĐĐ).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Văn Lịch

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.