Open navigation

Công văn 2417/TTg-KGVX ngày 31/12/2015 Kéo dài việc thực hiện chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2417/TTg-KGVX

V/v kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1179/TTr-BGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2015 về việc đề nghị kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non được quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 (Quyết định 239) và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 (Quyết định 60), Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non quy định tại Quyết định 239 và Quyết định 60 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có văn bản ban hành chính sách mới, thay thế.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định 239 và Quyết định 60 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời khẩn trương xây dựng Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2025, trong đó có một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2016./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Ban Bí thư Trung 
ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
 - Ngân hàng Chính sách x
ã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 - VPCP: BTC
N, các PCN, Trợ lý TTg, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
 - Lưu: VT, KGVX (3b), Sơn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Vũ Đức Đam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.