Open navigation

Công văn 2421/TTg-KTN Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2421/TTg-KTN

V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

 

 

Kính gửi:  - Bộ Kế hoạch Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch Đầu tại Công văn số 11004/BKHĐT-QLKKT ngày 15 tháng 12 năm 2015 về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch Đầu tại công văn nêu trên, cụ thể: bổ sung khu công nghiệp Đồng Dinh, diện tích 150 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước (Phụ lục kèm theo);

 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục thành lập khu công nghiệp đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các điều kiện trình tự theo quy định; sớm giải pháp để đầu xây dựng trạm xử nước thải tập trung đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, V.III;

- Lưu: VT, KTN (3) TrT.


KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Hoàng Trung Hải


PHỤ LỤC

 

DANH MỤC QUY HOẠCH CÁC KCN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Công văn số 2421/TTg-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: ha

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

 

 

 

 

Tên KCN

 

 

 

 

Diện tích quy hoạch được duyệt

 

 

Hiện trạng quy hoạch

Phương án đề xuất của địa phương

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch

 

 

 

Diện tích đã thành lập/cấp GCNĐT

Diện tích còn lại chưa thành lập (không tính diện tích chênh lệch do

đo đạc)

 

 

Diện tích quy hoạch đến năm 2020

 

 

Diện tích tăng so với quy hoạch được

duyệt

 

Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc)

 

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới mở rộng đến năm 2020

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(1)

(7)=(1)-(5)

(8)=(5)-(2)

I

KCN ĐƯỢC THÀNH LẬP TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH SỐ 1107/QĐ-TTg

01

KCN Tịnh Phong

142

142

0

142

142

 

 

0

2

KCN Quảng Phú

147

92

55

147

147

 

 

0

II

KCN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1107/QĐ-TTg VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG (TOÀN BỘ DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH LẬP)

01

KCN Phổ Phong

140

0

140

140

140

 

 

140

III

KCN CHƯA CÓ TRONG QUY HOẠCH, BỔ SUNG THÀNH LẬP MỚI

01

KCN Đồng Dinh

 

 

 

474

150

 

 

150

 

Tổng cộng

429

234

195

903

579

 

 

290

 

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.