Open navigation

Công văn 2960/BXD-KTXD ngày 18/12/2015 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 2960/BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 18/CV ngày 26/11/2015 của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, định mức do Bộ Xây dựng công bố để các tổ chức, cá nhân tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Khi dự thầu, căn cứ biện pháp thi công dự kiến, căn cứ điều kiện, năng lực của nhà thầu cũng như tham khảo định mức do Bộ Xây dựng công bố, nhà thầu đề xuất định mức cho các công việc của gói thầu. Vì vậy, nếu trong hợp đồng các bên không thỏa thuận điều chỉnh lại định mức khi Bộ Xây dựng công bố định mức mới thì giá hợp đồng không phải điều chỉnh cho những thay đổi này và việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định khác của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Chủ đầu tư không phải lập lại dự toán khi Bộ Xây dựng công bố định mức mới đối với những công việc đã được tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức căn cứ ý kiến trên thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.