Open navigation

Quyết định 4674/QĐ-BVHTTDL Phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4674/QĐ-BVHTTDL

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131 / 2013 / NĐ - CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158 / 2013 / NĐ - CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4605/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định số 158 / 2013 / NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định số 158 / 2013 / NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo” của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, PC, TO (60).


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Huỳnh Vĩnh Ái


KẾ HOẠCH

 

XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131 / 2013 / NĐ - CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158 / 2013 / NĐ - CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO

(Ban hành theo Quyết định số 4674/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

 

Thực hiện Kế hoạch công tác của Chính phủ, Quyết định số 4605/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định số 158 / 2013 / NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định như sau:

 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích

 

Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định số 158 / 2013 / NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo phù hợp với nội dung của Luật xử vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 về quy định thẩm quyền cụ thể của một số lực lượng thẩm quyền xử phạt; đồng thời bổ sung quy định mới về những hành vi còn thiếu trên thực tế do một số văn bản nội dung mới được ban hành, điều chỉnh mức phạt, đối tượng áp dụng ở một số hành vi và bãi bỏ những hành vi đã quy định nhưng không tính khả thi.

 

2.  Yêu cầu

 

- Đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nghị định quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo hoạt động xử phạt phù hợp với nội dung của Luật xử vi phạm hành chính.

 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành trách nhiệm của các quan trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định số 158 / 2013 / NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo.


- Trong quá trình soạn thảo, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo để đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 10/2016.

 

II.  NỘI DUNG

 

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định

 

- Ban soạn thảo do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch trưởng Ban, thành viên lãnh đạo cấp vụ thuộc các quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, các Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, các Cục Di sản văn hóa, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh Triển lãm, Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra.

 

- Tổ biên tập do Lãnh đạo Vụ Pháp chế Tổ trưởng, thành viên chuyên viên của các quan Văn phòng Chính phủ, Bộ pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, các Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, các Cục Di sản văn hóa, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh Triển lãm, Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra.

 

- Thời gian hoàn thành trước ngày 15/01/2016.

 

2.  Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định

 

a) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập thông qua Đề cương Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định. Thời gian hoàn thành trước 30/01/2016;

 

b)  kết, đánh giá 2 năm tình hình thực hiện Nghị định số 131 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định số 158 / 2013 / NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo, đánh giá thực trạng quan hệ hội liên quan trên sở báo cáo tổng kết từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hoàn thành trước ngày 29/02/2016.

 

c) Tổ biên tập xây dựng dự thảo 1 trên sở Đề cương đã được thông qua. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/03/2016;

 

d) Họp Ban soạn thảo Tổ biên tập cho ý kiến dự thảo 1. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/4/2016.

 

e) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoàn thiện dự thảo 2 gửi đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, lấy ý kiến Bộ, ngành các đối tượng liên quan. Tổ chức Hội thảo (3 miền Bắc, Trung, Nam) xin ý kiến dự thảo 2 đối với các đối tượng thanh tra viên, chuyên viên lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ văn hóa, thể thao du lịch Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch, hoàn chỉnh dự thảo 3. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2016.


e) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến dự thảo 3. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2016.

 

f) Hoàn chỉnh chỉnh dự thảo 3 gửi lấy ý kiến thẩm định Bộ pháp. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/8/2016.

 

g) Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ pháp hoàn thiện dự thảo 4 trình Chính phủ trước ngày 30/9/2016.

 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Nhiệm vụ của quan chủ trì và phối hợp soạn thảo:

 

a) Vụ Pháp chế: quan thường trực chịu trách nhiệm chung về các công việc trong suốt quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định.

 

-  kết, đánh giá 2 năm tình hình thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ- CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định số 158 / 2013 / NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan trên sở báo cáo tổng kết từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

- Đánh giá tác động xây dựng báo cáo đánh giá tác động.

 

- Tổ chức xin ý kiến, chuẩn bị tài liệu liên quan như Tờ trình, Bản thuyết minh, các loại báo cáo đảm bảo về điều kiện vật chất phục vụ cho công tác xây dựng văn bản của Ban soạn thảo Tổ biên tập.

 

- Phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ các đơn vị liên quan (trong ngoài Bộ) xây dựng dự thảo 1.

 

b)  Thanh tra

 

- Thanh tra phối hợp với các Tổng cục, các Cục các đơn vị tổng hợp phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt còn vướng mắc trên thực tế cần phải điều chỉnh tại 02 Nghị định trên, những hành vi mới cần phải điều chỉnh bổ sung vào nội dung của dự thảo Nghị định.

 

- Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức Hội thảo xin ý kiến các đối tượng thanh tra viên, chuyên viên lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ văn hóa, thể thao du lịch Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo.

 

c) Các Cục Di sản văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa sở, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh Triển lãm, Điện ảnh, Bản quyền tác giả Vụ Thư viện: phối hợp với Vụ Pháp chế soát phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt trong lĩnh vực do đơn vị mình quản để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự thảo 1 phần hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.


Riêng Cục Bản quyền tác giả nghiên cứu, soát để sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm, hình thức, mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt, lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định số 131 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (quy định từng lực lượng thẩm quyền xử phạt được áp dụng những hành vi nào tại Nghị định này để xử phạt tức quy định cụ thể Khoản 5 Điều 38, Điều 40, đồng thời bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Điểm b Khoản 2 Điều 29.

 

d) Tổng cục Thể dục thể thao Tổng cục Du lịch: phối hợp với Vụ Pháp chế soát phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt trong lĩnh vực do đơn vị mình quản để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự thảo 1 phần hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao du lịch.

 

đ) Các đơn vị liên quan thuộc các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin Truyền thông: nghiên cứu, soát sửa đổi, bổ sung phần hành vi mức phạt, thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thuộc chức năng quản của Bộ mình để đưa vào dự thảo Nghị định.

 

2.  Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ Biên tập

 

Ban Soạn thảo Tổ Biên tập thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

3.  Kinh phí

 

Vụ Kế hoạch, Tài chính Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng dự thảo Nghị Định theo quy định hiện hành./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.