Open navigation

Công văn 3507/TCHQ-GSQL ngày 27/04/2016 Thủ tục nhập khẩu hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3507/TCHQ-GSQL

V/v: thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO.
(Đ/c: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

Trả lời công văn số 99/CV-CFG ngày 7/4/2016 của Công ty cổ phần Kính ni Chu Lai INDEVCO về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về chính sách mặt hàng nhập khẩu: căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì săm lốp ô tô bằng cao su đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khu. Tuy nhiên mặt hàng này đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty nhập khẩu bổ sung nguồn thu mua trong nước còn thiếu để sản xuất kính xây dựng theo hướng dẫn tại công văn số 580/TTg-KTN ngày 5/4/2016. Do vậy, khi nhập khẩu mặt hàng săm lốp ô tô bằng cao su đã qua sử dụng, yêu cầu Công ty: (i) Về h sơ hải quan: thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; (ii) Xuất trình văn bản cho phép nhập khẩu số 580/TTg-KTN dẫn trên để làm cơ s cho cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa; (iii) Cam kết hàng hóa nhập khẩu không vượt quá số lượng và sử dụng đúng Mục đích đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại công văn số 580/TTg-KTN.

Về chính sách thuế ; căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015, Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015, Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính thì: Mặt hàng săm lốp ô tô bằng cao su đã qua sử dụng, không còn giá trị sử dụng như Mục đích ban đầu, không thể sử dụng lại hoặc đp lại đ sử dụng cho phương tiện vận tải, dùng để sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất kính xây dựng, thuộc nhóm 40.04, mã số 4004.00.00 “Phế liệu, phế thải và mảnh vụn từ cao su (trừ cao su cứng) và bột và hạt thu được từ chúngthuế nhập khẩu ưu đãi là 3%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO được biết, thực hiện./

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.