Open navigation

Công văn 3507/TCHQ-GSQL Thủ tục nhập khẩu hàng hóa

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3507/TCHQ-GSQL

V/v: thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO.

(Đ/c: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

 

Trả lời công văn số 99/CV-CFG ngày 7/4/2016 của Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

- Về chính sách mặt hàng nhập khẩu: căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì săm lốp ô bằng cao su đã qua sử dụng mặt hàng cấm nhập khẩu. Tuy nhiên mặt hàng này đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty nhập khẩu bổ sung nguồn thu mua trong nước còn thiếu để sản xuất kính xây dựng theo hướng dẫn tại công văn số 580/TTg-KTN ngày 5/4/2016. Do vậy, khi nhập khẩu mặt hàng săm lốp ô bằng cao su đã qua sử dụng, yêu cầu Công ty: (i) Về hồ hải quan: thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; (ii) Xuất trình văn bản cho phép nhập khẩu số 580/TTg-KTN dẫn trên để làm sở cho quan Hải quan giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa; (iii) Cam kết hàng hóa nhập khẩu không vượt quá số lượng sử dụng đúng Mục đích đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại công văn số 580/TTg-KTN.

 

- Về chính sách thuế ; căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015, Thông số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015, Thông số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính thì: Mặt hàng săm lốp ô tô bằng cao su đã qua sử dụng, không còn giá trị sử dụng như Mục đích ban đầu, không thể sử dụng lại hoặc đắp lại để sử dụng cho phương tiện vận tải, dùng để sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất kính xây dựng, thuộc nhóm 40.04, số 4004.00.00 “Phế liệu, phế thải mảnh vụn từ cao su (trừ cao su cứng) bột hạt thu được từ chúng”, thuế nhập khẩu ưu đãi 3%.

 

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO được biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

- Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.