Open navigation

Công văn 3520/TCHQ-TXNK Phân loại xe kéo đẩy tầu bay

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3520/TCHQ-TXNK

V/v: phân loại xe kéo đẩy tầu bay

Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

 

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

(Đ/c: số 200 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 180/TCTHK-PC ngày 02/2/2016, công văn số 328/TCTHK-PC ngày 31/3/2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đề nghị xem xét việc áp số đối với mặt hàng tên khai báo “Xe kéo đẩy tầu bay”, công văn số 1447/HQHP-TXNK ngày 08/3/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo về việc phân loại mặt hàng trên. Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

1. Về quy định chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải:

 

Thông 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu hiệu lực thi hành từ 01/7/2016. Thông này thay thế các Thông số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng; Thông số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông số 23/2009/TT-BGTVT; Điều 1 Điều 4 của Thông số 19/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông số 23/2009/TT-BGTVT, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe tô, xe gắn máy nhập khẩu động nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe tô, xe gắn máy Thông số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện, đối với các nội dung liên quan đến xe máy chuyên dùng.

 

Các văn bản nêu trên không quy định về xe máy chuyên dùng liên quan đến mặt hàng xe kéo đẩy tàu bay (phụ lục Công ty dẫn chiếu không áp dụng để xác định “Xe máy chuyên dùng” theo nội dung Điều 1 Thông số 89/2015/TT- BGTVT). Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các văn bản trên để dẫn chiếu và áp dụng văn bản đúng quy định.

 

2. Về phân loại hàng hóa:

 

- Căn cứ Thông số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

 

- Căn cứ Chú giải 2 Chương 87: “Theo Mục đích của Chương này, "máy kéo" nghĩa là phương tiện được thiết kế chủ yếu để kéo hoặc đẩy một phương tiện, một thiết bị hoặc một vật


nặng khác, chúng hoặc không bao gồm bộ phận phụ trợ, được gắn vào để chuyên chở công cụ, các loại hạt (giống), phân bón hoặc hàng hóa khác”

 

- Tham khảo Chú giải chi Tiết HS nhóm 87.01: “Theo nhóm này, máy kéo nghĩa những xe chạy bằng bánh hơi hoặc bánh xích sắt được chế tạo chủ yếu để kéo hoặc đẩy một phương tiện, thiết bị hoặc vật nặng khác. Chúng thể bao gồm một thiết bị phụ liên quan đến công dụng chính của máy kéo để chuyên chở những dụng cụ, các hạt nông sản, phân bón các loại hàng hóa khác hoặc thiết bị để lắp với dụng cụ sản xuất như một chức năng phụ…

 

...Khung gầm của máy kéo được lắp trên bánh hơi hoặc bánh xích sắt, hoặc cả bánh hơi bánh sắt. Trong trường hợp cả bánh hơi bánh sắt, trục lái phía trước được lắp với bánh hơi".

 

- Tham khảo Chú giải chi Tiết HS nhóm 87.05: “Nhóm này bao gồm tập hợp những xe có động cơ, được chế tạo đặc biệt hoặc cải tạo, trang bị những thiết bị khác nhau tạo cho chúng khả năng thực hiện một số chức năng nhất định ngoài chức năng vận tải,...”

 

Đối chiếutả hàng hóa với các chú giải trên, mặt hàng tên khai báo “Xe kéo đẩy tầu bay” được xác định loại xe buồng lái kín, không cấu tạo để vận chuyển hàng hóa, khung gầm đặt trên bánh hơi, dùng để kéo hoặc đẩy máy bay vào vị trí cần thiết để Tiết kiệm nhiên liệu cho máy bay, đáp ứng chú giải 2 Chương 87 - phương tiện được thiết kế chủ yếu để kéo hoặc đẩy một phương tiện khác, phù hợp với tả chi Tiết nhóm 87.01 - loại xe chạy bằng bánh hơi, khung gầm được lắp trên bánh hơi. Do đó, áp dụng quy tắc 1, mặt hàng phù hợp phân loại thuộc nhóm 87.01.

 

Tổng cục Hải quan ý kiến để Tổng công ty Hàng không Việt Nam được biết./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/hiện);

- Lưu: VT, TXNK (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.