Open navigation

Công văn 3607/TCHQ-TXNK ngày 28/04/2016 Xác định trước mã số hàng hóa có tên thương mại là “Tiab”

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3607/TCHQ-TXNK

V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dược Phương Minh.
(Đ/c: 52H2, Ngõ 33 Phố Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 01/XĐT-PM ngày 21/04/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Dược Phương Minh đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là “Tiab”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cung cấp xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành mặt hàng nêu trên là thuốc, mỹ phẩm hay trang thiết bị y tế, ....

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại Dược Phương Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trịnh Mạc Linh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.