Open navigation

Công văn 3607/TCHQ-TXNK Xác định trước mã số hàng hóa có tên thương mại là “Tiab”

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3607/TCHQ-TXNK

V/v xác định trước số hàng hóa

Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dược Phương Minh.

(Đ/c: 52H2, Ngõ 33 Phố Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 01/XĐT-PM ngày 21/04/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Dược Phương Minh đề nghị xác định trước số đối với mặt hàng tên thương mại “Tiab”. Về việc này, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Để sở để xác định số theo đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cung cấp xác nhận của quan quản chuyên ngành mặt hàng nêu trên thuốc, mỹ phẩm hay trang thiết bị y tế, ....

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại Dược Phương Minh biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Lưu: VT, TXNK (3b).


TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Mạc Linh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.