Open navigation

Công văn 3613/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3613/TCHQ-TXNK

V/v xử nợ thuế

Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

 

 

 

Kính gửi:  - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

- Công ty CP container quốc tế CAS.

(Lô 11 cụm CNTT Hải Dương, Lai Vũ, Kim Thành, Hải Dương)

 

 

Trả lời công văn số 0427-2016/CV-XNK-CAS ngày 27/04/2016 của Công ty cổ phần container quốc tế CAS (Công ty) về tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

1.  Về xử lý nợ thuế nguyên liệu tồnchưa áp dụng biện pháp cưỡng chế:

 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21 / 2012 / QH13 thì: “4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được quan quản thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên sở đề nghị của người nộp thuế phải bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0, 05% / ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”; quy định về điều kiện hồ sơ, thẩm quyền giải quyết việc nộp dần tiền thuế nợ tại Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ Điều 134 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính;

 

Trường hợp Công ty không khả năng nộp một lần tiền thuế nợ, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với quan Hải quan nơi đang nợ tiền thuế để đăng kế hoạch nộp dần tiền thuế, trên sở đó giải tỏa cưỡng chế trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ.

 

2.  Về gia hạn thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản:

 

Ngày 07/12/2015 Tổng cục Hải quan đã công văn số 11512/TCHQ-TXNK hướng dẫn xử vướng mắc về thanh khoản thuế hàng nhập khẩu, theo đó, đề nghị Công ty làm việc cụ thể với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, hoàn thiện hồ sơ để thanh khoản tiền thuế.

 

3.  Về tính lại tiền chậm nộp và miễn giảm tiền chậm nộp thuế phát sinh:

 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, Bộ Tài chính đã hướng dẫn về tiền chậm nộp tại Điều 133 Thông số


38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, theo đó thì việc Công ty đề nghị miễn giảm tiền chậm nộp vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng Công ty cổ phần container quốc tế CAS biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Lưu: VT, TXNK-Xuân (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 

 

 

 

Lỗ Thị Nhụ

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.