Open navigation

Công văn 3700/TCHQ-TXNK ngày 04/05/2016 Thanh khoản thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3700/TCHQ-TXNK

V/v thanh khoản thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
(Số 159 đường Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 077/CV-HH/2016 và Công văn 078/CV-HH/2016 ngày 25/4/2016 của Công ty TNHH Thương mại và thiết bị Hiệp Hòa gửi Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII về đề nghị thanh khoản thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nội dung nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 9111/TCHQ-TXNK ngày 06/10/2015; Công văn số 11291/TCHQ-TXNK ngày 27/11/2015 về việc xử lý thuế giá trị gia tăng cho Công ty TNHH Thương mại và thiết bị Hiệp Hòa.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ nội dung các công văn nêu trên và chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xử lý cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TNHH TM&TB Hiệp Hòa; (Số 11, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN)
 - Lưu: VT, TXNK (ThDT 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Lê Mạnh Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.