Open navigation

Công văn 3703/TCHQ-TXNK ngày 04/05/2016 Xác định trước mã số đối với mặt hàng vòi nước

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3703/TCHQ-TXNK

V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Hưng.
(Địa chỉ: 10, Ngách 3, Ngõ 471, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị số 18/ĐĐN ngày 25/4/2016 và Đơn đề nghị số 12/ĐĐN ngày 12/12/2015 kèm hồ sơ, mẫu hàng hóa của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Hưng; mã số thuế 0106171936 về việc đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “vòi nước”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Qua kiểm tra thấy Đơn đề nghị xác định trước mã số số 12/ĐĐN nêu trên của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Hưng không đúng mẫu và không điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin tại các tiêu chí trên mẫu đơn theo quy định. Ví dụ: Các Mục như: Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học (Mục 10); Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng (Mục 11); Hàm lượng tính trên trọng lượng (Mục 11); Thông số kỹ thuật (Mục 13); Quy trình sản xuất (Mục 14) đơn đề nghị xác định trước mã số,... nên chưa đủ căn cứ xác định mã số của hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Do vậy, Tổng cục Hải quan trả lại toàn bộ hồ sơ, mẫu hàng hóa kèm đơn đề nghị xác định trước.

Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số thì đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại các văn bản dẫn trên để lập đơn đề nghị xác định trước mã số kèm hồ sơ theo đúng quy định và gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét cụ thể. Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận đơn xác định trước khi Công ty gửi đơn xác định trước và hồ sơ đúng quy định.

(mẫu hàng hóa thực hiện tại công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 của Tổng cục Hải quan (đính kèm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Hưng được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


 Trịnh Mạc Linh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.