Open navigation

Công văn 3766/TCHQ-GSQL ngày 05/05/2016 Tiếp tục thực hiện thí điểm thời gian thông quan hàng thủy sản tại cửa khẩu Kim Thành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3766/TCHQ-GSQL

V/v tiếp tục thực hiện thí điểm thời gian thông quan hàng thủy sản tại cửa khẩu Kim Thành

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 558/HQLC-NV ngày 25/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục thực hiện thí điểm thời gian thông quan hàng thủy sản tại cửa khẩu Kim Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/4/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3183/TCHQ-GSQL gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng về việc tiếp tục kéo dài thời gian thông quan hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ Kim Thành đến hết 31/12/2016, theo đó: nhất trí với kiến nghị của UBND tỉnh Lào Cai và đề nghị Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tiếp tục thực hiện kéo dài thời gian làm việc đến 22h00 hàng ngày.

Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định: “Thời gian làm việc tại cửa khẩu thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Chính phủ hai bên thống nhất quyết định thay đổi thời gian làm việc tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) thông qua đường ngoại giao”.

Thẩm quyền cho phép thực hiện thí điểm kéo dài thời gian làm việc tại cửa khẩu quốc tế thuộc Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện thời gian thông quan hàng thủy sản xuất khẩu tại cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành theo đúng các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL-TH (Hoa-3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.