Open navigation

Công văn 3766/TCHQ-GSQL Tiếp tục thực hiện thí điểm thời gian thông quan hàng thủy sản tại cửa khẩu Kim Thành

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3766/TCHQ-GSQL

V/v tiếp tục thực hiện thí điểm thời gian thông quan hàng thủy sản tại cửa khẩu Kim Thành

Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

     

                                                                  Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

 

Trả lời công văn số 558/HQLC-NV ngày 25/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục thực hiện thí điểm thời gian thông quan hàng thủy sản tại cửa khẩu Kim Thành, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Ngày 15/4/2016, Tổng cục Hải quan đã công văn số 3183/TCHQ-GSQL gửi Bộ lệnh Bộ đội Biên Phòng về việc tiếp tục kéo dài thời gian thông quan hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ Kim Thành đến hết 31/12/2016, theo đó: nhất trí với kiến nghị của UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tiếp tục thực hiện kéo dài thời gian làm việc đến 22h00 hàng ngày.

 

Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định: “Thời gian làm việc tại cửa khẩu thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên. Chính phủ hai bên thống nhất quyết định thay đổi thời gian làm việc tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) thông qua đường ngoại giao”.

 

Thẩm quyền cho phép thực hiện thí điểm kéo dài thời gian làm việc tại cửa khẩu quốc tế thuộc Thủ tướng Chính phủ. vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện thời gian thông quan hàng thủy sản xuất khẩu tại cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành theo đúng các quy định hiện hành.

 

Tổng cục Hải quan ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL-TH (Hoa-3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.