Open navigation

Công văn 3767/TCHQ-GSQL ngày 05/05/2016 Tạm nhận hàng hóa thuộc dự án Hợp tác Kỹ thuật về bảo quản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3767/TCHQ-GSQL

V/v tạm nhận hàng hóa thuộc dự án Hợp tác Kỹ thuật về bảo quản

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Viện Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
(Địa chỉ: Số 9, Đường Tân Phong, Phường Thụy Phương, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 196/VCN-KHHT ngày 19/04/2016 của Viện Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị gia hạn thời hạn tạm nhận hàng hóa phục vụ các dự án Hợp tác Kỹ thuật của JICA, tiếp theo công văn số 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

1. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh tại Biên bản làm việc ngày 4/5/2016 giữa đại diện Cục GSQL về Hải quan - Tổng cục Hải quan, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng và Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thêm 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lô hàng được tạm nhận về tự bảo quản theo hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 1786/TCHQ-GSQL nêu trên.

2. Sau thời hạn nêu trên, nếu lô hàng không được xác nhận viện trợ để làm thủ tục miễn thuế thì Viện Chăn nuôi có trách nhiệm phải thực hiện xử lý lô hàng tạm nhận về bảo quản theo quy định pháp luật (bao gồm việc phải nộp đủ các loại thuế nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo Viện Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLN& TCĐN - BTC (để biết);
- Cục HQ TP Hải Phòng (để t/h);
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.