Open navigation

Công văn 3767/TCHQ-GSQL Tạm nhận hàng hóa thuộc dự án Hợp tác Kỹ thuật về bảo quản

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3767/TCHQ-GSQL

V/v tạm nhận hàng hóa thuộc dự án Hợp tác Kỹ thuật về bảo quản

Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Viện Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

(Địa chỉ: Số 9, Đường Tân Phong, Phường Thụy Phương, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội)

 

Phúc đáp công văn số 196/VCN-KHHT ngày 19/04/2016 của Viện Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn về đề nghị gia hạn thời hạn tạm nhận hàng hóa phục vụ các dự án Hợp tác Kỹ thuật của JICA, tiếp theo công văn số 1783/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2016, Tổng cục Hải quan ý kiến sau:

 

1. Trên sở kết quả kiểm tra, xác minh tại Biên bản làm việc ngày 4/5/2016 giữa đại diện Cục GSQL về Hải quan - Tổng cục Hải quan, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình - Cục Hải quan TP Hải Phòng Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thêm 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn hàng được tạm nhận về tự bảo quản theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 1783/TCHQ-GSQL nêu trên.

 

2. Sau thời hạn nêu trên, nếu hàng không được xác nhận viện trợ để làm thủ tục miễn thuế thì Viện Chăn nuôi trách nhiệm phải thực hiện xử hàng tạm nhận về bảo quản theo quy định pháp luật (bao gồm việc phải nộp đủ các loại thuế nếu có).

 

Tổng cục Hải quan thông báo Viện Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn được biết./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục QLN& TCĐN - BTC (để biết);

- Cục HQ TP Hải Phòng (để t/h);

- Lưu: VT, GSQL (03b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.