Open navigation

Công văn 3821/TCHQ-TXNK ngày 06/05/2016 Phân loại mặt hàng máy in

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3821/TCHQ-TXNK

V/v phân loại mặt hàng máy in

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 778/HQHCM-TXNK ngày 04/4/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc phân loại hàng hóa mặt hàng máy in.

Căn cứ Danh mục HH XNK VN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011; Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành; Mã số 8443.17.00 áp dụng cho hàng hóa có mô tả như sau: 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Hướng dẫn mặt hàng tại Danh mục hàng hóa chuyên ngành

Máy in ảnh trên bản kẽm

Gravure Printing machinery

Máy in ống đồng

Tổng cục Hải quan đồng ý với nội dung báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 778/HQHCM-TXNK nêu trên trong việc xác định bản chất hàng hóa và mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và hàng hóa thuộc Danh mục quản lý chuyên ngành. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để giải thích cụ thể việc xác định mã số mặt hàng trên của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chưa thống nhất ý kiến thì hướng dẫn doanh nghiệp có văn bản kiến nghị với Bộ Thông tin và truyền thông để được giải thích cụ thể về bản chất hàng hóa và mã số theo Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trịnh Mạc Linh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.