Open navigation

Công văn 3821/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng máy in

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3821/TCHQ-TXNK

V/v phân loại mặt hàng máy in

Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 778/HQHCM-TXNK ngày 04/4/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc phân loại hàng hóa mặt hàng máy in.

 

Căn cứ Danh mục HH XNK VN ban hành kèm theo Thông số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011; Căn cứ Thông số 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 của Bộ Thông tin truyền thông về việc ban hành Danh mục hàng hóa theo số HS thuộc diện quản chuyên ngành; số 8443.17.00 áp dụng cho hàng hóa mô tả như sau:

 

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Anh

Hướng dẫn mặt hàng tại Danh mục hàng hóa chuyên ngành

Máy in ảnh trên bản kẽm

Gravure Printing machinery

Máy in ống đồng

Tổng cục Hải quan đồng ý với nội dung báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 778/HQHCM-TXNK nêu trên trong việc xác định bản chất hàng hóa tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hàng hóa thuộc Danh mục quản chuyên ngành. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để giải thích cụ thể việc xác định số mặt hàng trên của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chưa thống nhất ý kiến thì hướng dẫn doanh nghiệp văn bản kiến nghị với Bộ Thông tin truyền thông để được giải thích cụ thể về bản chất hàng hóa số theo Danh mục hàng hóa thuộc diện quản chuyên ngành.

  

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Mạc Linh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.