Open navigation

Công văn 3857/TCHQ-TXNK ngày 06/05/2016 Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3857/TCHQ-TXNK

V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Châu.
(Số nhà 05, Nguyễn Tri Phương, Quang Trung, TP. Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/TC-TCHQ ngày 22/4/2016 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Châu phản ánh vướng mắc trong quá trình thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là thuế GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa thì: Trường hợp công ty có số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa và chưa thực hiện kê khai, khấu trừ hoàn thuế tại cơ quan thuế thì thẩm quyền hoàn thuế là cơ quan hải quan.

Việc thực hiện hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính.

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đề nghị hoàn tại cơ quan hải quan nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan thuế.

Trong quá trình hoàn thuế nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi nộp tiền hoặc Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Châu được biết và liên hệ với cơ quan hải quan, cơ quan thuế có liên quan để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để p/h);
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương (để p/h);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/h);
 - Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Lê Mạnh Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.