Open navigation

Công văn 3858/TCHQ-GSQL Ghi tên hàng hóa trên sản phẩm mỹ phẩm

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3858/TCHQ-GSQL

V/v ghi tên hàng hóa trên sản phẩm mỹ phẩm

Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Liên quan đến việc nhập khẩu mỹ phẩm của Công ty TNHH Quốc tế UNILEVER Việt Nam, trên sở báo cáo tại công văn số 1012/HQHCM-GSQL ngày 26/4/2016 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, công văn số 6877/QLD-MP ngày 29/4/2016 của Cục Quản Dược gửi Chi cục Hải quan Quản hàng Đầu - Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế: “tên mỹ phẩm tên được đặt cho một sản phẩm mỹ phẩm, thể tên mới tự đặt cùng với thương hiệu hoặc tên của nhà sản xuất”.

 

- Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm các tài liệu liên quan xác định hàng hóa nhập khẩu đúng là sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thì chấp nhận làm thủ tục thông quan cho lô hàng theo đúng quy định.

 

- Yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sản phẩm nhập khẩu đúng sản phẩm đã được Cục Quản Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Quản Dược - Bộ Y tế (để p/h);

- Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.