Open navigation

Công văn 3858/TCHQ-GSQL ngày 06/05/2016 Ghi tên hàng hóa trên sản phẩm mỹ phẩm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3858/TCHQ-GSQL

V/v: Ghi tên hàng hóa trên sản phẩm mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến việc nhập khẩu mỹ phẩm của Công ty TNHH Quốc tế UNILEVER Việt Nam, trên cơ sở báo cáo tại công văn số 1012/HQHCM-GSQL ngày 26/4/2016 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, công văn số 6877/QLD-MP ngày 29/4/2016 của Cục Quản lý Dược gửi Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế: “tên mỹ phẩm là tên được đặt cho một sản phẩm mỹ phẩm, có thể là tên mới tự đặt cùng với thương hiệu hoặc tên của nhà sản xuất”.

- Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và các tài liệu liên quan xác định hàng hóa nhập khẩu đúng là sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thì chấp nhận và làm thủ tục thông quan cho lô hàng theo đúng quy định.

- Yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sản phẩm nhập khẩu đúng là sản phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế (để p/h);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.